زیست پذیری شهری
مطالعه تطبیقی زیستپذیری در بافت جدید و قدیمی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه)

آرام خضرلو؛ اصغر عابدینی

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.34785/J011.2022.107

چکیده
   گسترش بی‌ضابطه شهرها و غلبه رویکردهای کیفی نسبت به استانداردهای کمی باعث طرح موضوعاتی مانند زیست‌پذیری شهری شده که در جهت ارتقای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار گام بر‌‌ می‌دارد.  این پژوهش بر آن بوده تا با مطالعه تطبیقی، میزان زیست‌پذیری را در بافت قدیمی و جدید شهر ارومیه مورد واکاوی قرار دهد. نوع تحقیق ...  بیشتر