نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی به منظور تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی شهر، از مهم ‌‌ترین عوامل پایداری شهری می‌‌‌باشد که فراهم ‌‌کننده‌‌‌ی امکان سرمایه ‌‌گذاری در نظام زیرساخت‌های توسعه‌‌‌ای شهر است. یکی از مهمترین مسائل در دهه‌های اخیر انجام قراردادهای بین المللی هست که مستقیما بر روی مسائل اقتصادی موثر خواهد بوده است. هدف پژوهش حاضر سطح‌‌بندی عوامل موثر بر عقد قراردادهای بین المللی مبتنی بر خواهرخواندگی با رویکرد درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌باشد‌. برای سطح‌‌بندی عوامل موثر بر عقد قراردادهای بین ‌‌المللی مبتنی بر خواهرخواندگی با تاکید بر درآمد پایدار شهرداری‌ها از روش الگوسازی ساختاری– تفسیری استفاده شد، لذا از 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و شهرداری‌ها خواسته شد تا پنج مؤلفه ‌‌ای که به عنوان مهترین عوامل در عقد قراردادهای بین ‌‌المللی مبتنی بر خواهرخواندگی با تاکید بر درآمد پایدار شهرداری‌ها در منطقه به حساب می‌آیند انتخاب نمایند و هر کدام از پنج عنصر انتخابی خود را بر اساس اعداد یک (کم اهمیت ‌‌ترین) تا پنج (پر اهمیت ‌‌ترین) اولویت ‌‌بندی نمایند‌. سپس با یک ارتباط ساختاری و متنی از نوع «منجر شدن» نوع رابطه میان عناصر را به صورت مقایسه زوجی مشخص نمایند. اطلاعات به دست آمده از نظرات کارشناسان وارد نرم ‌‌افزار ISM شد و در سطح‌‌بندی عوامل موثر بر عقد قراردادهای بین ‌‌المللی مبتنی بر خواهرخواندگی با تاکید بر درآمد پایدار شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گرفت‌. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده، سه مؤلفه «تغییر شیوه مدیریت»، «ثبات سیاسی داخلی و خارجی» و «حقوقی» زیربنایی ‌‌ترین( سطح چهارم) و پنج مؤلفه «جذب سرمایه ‌‌گذاری خارجی»، «جذب سرمایه ‌‌گذاری بخش خصوصی»، «توسعه کارآفرینی بین ‌‌المللی»، «رشد گردشگری» و «عملیاتی» رو بنایی ‌‌ترین(سطح اول) عناصر تشکیل دهنده سطح‌‌بندی عقد قراردادهای بین ‌‌المللی مبتنی بر خواهرخواندگی که به درآمد پایدار شهرداری‌ها را تشکیل ‌می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of sister city in creating sustainable income of municipalities (with ism approach)

نویسنده [English]

  • seyed abdollah hakimi

-

چکیده [English]

Achieving a sustainable model of financial resources to meet in the current and development costs of the city is one of the most important factors of urban sustainability, which provides the opportunity to invest in the city's infrastructure development system. One of the most important factors in recent decades is the implementation of international agreements that will have a direct impact on economic issues. The purpose of this study is to level the factors affecting the conclusion of international contracts based on sisterhood with the approach of sustainable income of municipalities. Structural-interpretive modeling method was used to level the factors affecting the conclusion of international contracts based on sisterhood with emphasis on the sustainable income of municipalities. Therefore, 20 academic experts and municipalities were asked to identify the five components that are the most important factors in concluding contracts. Choose an international sisterhood-based international with an emphasis on sustainable revenue for municipalities in the region and prioritize each of their five selected elements based on the numbers from one (least important) to five (most important).
Then, with a structural and textual relationship of the "lead" type, determine the type of relationship between the elements in the form of a pair wise comparison. The information obtained from the opinions of experts was entered into ISM software and was used to level the factors affecting the conclusion of international contracts based on sisterhood with emphasis on the sustainable income of municipalities. According to the total results, the three components of "change in management style", "domestic and foreign political stability" and "legal" are the most basic (fourth level) and five components are "attracting foreign investment", "attracting private sector investment". , "International Entrepareneurship Development", "Tourism Growth" and "Operational" are the most constructive (first level) elements of international sisterhood-based contracts, which constitute the sustainable income of municipalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sisterhood
  • municipal income
  • stable income
  • international contract