نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.34785/J011.2021.114

چکیده

در چند دهه گذشته، موضوع برند سازی در برنامه­ریزی گردشگری توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. در بازار­های به‌شدت رقابتی جهانی، نیاز مقصدها برای ایجاد یک هویت منحصربه‌فرد و بی­نظیر (یعنی متمایز ساختن خودشان از رقبا) بیش‌ازپیش اهمیت حیاتی پیداکرده است. برند سازی در راستای گردشگری به معنی چگونگی ادراک ذهنی استفاده‌کنندگان از یک مقصد گردشگری است. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک تصویر روشن، واضح و خاص از سیمای شهر جونقان برای جذب حداکثری ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ازای ارﺗﻘﺎی ﺟﺬاﺑﯿﺖ­ﻫﺎی ﺷﻬﺮ است ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. در پژوهش کاربردی و توسعه محور حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کمک شیوه مطالعات کتابخانه­ای که برای جمع­آوری اطلاعات و داده­ها استفاده‌شده، ابتدا چارچوب نظری در رابطه با موضوع برند سازی شهری و گردشگری خلاق و نقش برند سازی شهری در گردشگری تبیین شده و در ادامه با کمک مدل مدیریت برند شهر و شیوه کتابخانه­ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته به ایجاد برند برای شهر جونقان پرداخته‌شده است. نتایج حاکی از این است که قلعه سردار اسعد بختیاری به‌عنوان تصویر و برند شهر جونقان شناسایی‌شده و در راستای توسعه گردشگری خلاق به کمک برند شهر به ایجاد یک مسیر گردشگری منجر می­شود که حوزه­های تاریخی و طبیعی موجود در شهر را باهم می­آمیزد تا با ایجاد محصولات نوآورانه و جذب کارآفرین­ها، مزیت­های رقابتی نسبت به مقاصد دیگر پیدا کرده و آوازه و چشم‌انداز شهر را در سراسر جهان بازگو نموده و پشتیبان و هدایت گر خلاقیت در شهر گردد و به پیشبرد گردشگری، صادرات و سرمایه­ گذاری در شهر منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Creating an urban brand to develop creative tourism using City Brand Management (CBM) model – The case of Junqan city

نویسندگان [English]

  • zohreh asadi 1
  • Hamid Mohammadi 2

1 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Yaza, Yazd, Iran.

2 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Yaza, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Highlights

Brand can create a coordinating role among many economic and social activities and be attractive to all tourism stakeholders.
Strategic orientation to focus the activities of all stakeholders in order to achieve a common end goal.
Helping cities to attract skilled population, attract tourists and investors by relying on competitive advantages and identity
Urban branding is a process that helps cities increase the sense of belonging and satisfaction of current citizens.
the Use the capabilities of destinations to create creative attractions to attract tourists
 

Introduction
In the past few decades, branding has attracted plenty of attention in tourism planning. In globally competitive markets, the need of destinations to create a unique identity, that is, to differentiate themselves from competitors, has become more vital than ever. Tourism destination branding is a relatively new strategy in attraction of tourists because the brand gives the tourism destination identity and personality, and distinguishes it from other tourist destinations. According to the above, this study sought to address the role of the brand in the development of creative tourism and to help identify the city of Junqan, Iran as a brand using the city brand management (CBM) model. The research also attempted to specify the role and position of urban branding in the identification of the tourism in this city in terms of creativity.
Theoretical Framework
- Branding and urban branding
A brand is a rich source of emotional communication and cognition that leads to memorable experiences of a place such as a city. Urban branding is a relatively new concept that cities have adopted to differentiate themselves from other cities, to develop civic pride among their citizens, and to help tourists and business owners make decisions. Branding a city requires recognition of and information on the believable and realistic features of the city. That includes the historical, social, political, and international identity of the city, how it functions economically, and its amenities. Urban branding has turned into an essential topic in the field of tourism and a main factor affecting the tourism industry. Successful branding for cities and urban tourism destinations is based on their potentials and talents, so that the possibility of replacing it with other destinations is excluded.
 - Creative tourism
Creative tourism means to travel to an original, exciting experience and to learn art, get to know the heritage or special features of the place, and establish a relationship between tourists and locals. A creative tourist develops their creativity capacity by approaching locals through informal participation in interactive workshops and learning the experiences that the destination culture plots for their vacation. In creative tourism, tourists engage in the cultural prospects of the destination, so that they can participate in various creative activities including agriculture, art, cooking, dance, and music. That creates new opportunities to learn new skills and establish closer relationships between tourists and locals and their cultural heritage.
Methodology
In the present applied, development-oriented research, a theoretical framework was first presented for the field of urban branding and creative tourism, and the role of urban branding in tourism was expressed using the methods of descriptive and library research for data collection. Then, the key factors influencing the generation of an image of Junqan and identification of its brand for development of creative tourism were studied using the city brand management model (CBM), the library method, and semi-structured interviews with urban and tourism experts. The interpretive analysis method was also used for analysis of the interviews.
Results and Discussion
The purpose of branding in tourism is to create and maintain a favorable image of the destination, increase tourists’ awareness, create positive attitudes toward the destination, and modify tourists’ behavior of visiting the destination. In addition to its positive economic aspects, the development of tourism in Iran can lead to a rapprochement between people of different nationalities. The study attempted to create a brand and manage it for the city of Junqan by examining the concepts of brand, urban brand, and creative tourism using the urban brand management model. The brand can help the city to enhance each of the indicators of creativity, leading to the development of creative tourism. The findings demonstrated that Sardar Asad Bakhtiari Castle was identified as the brand of the city of Junqan. For development of creative tourism aided by the city brand, a tourism route was provided that combined the historical and natural sights of the city to create innovative products and attract entrepreneurs who would find competitive advantages over other destinations. This could reflect the reputation and vision of the city around the world and support and guide creativity in the city, leading to the promotion of tourism, exports, and investment in the city.
Conclusion
We are currently facing the changing needs of tourists around the world, looking for new experiences and seeking to discover their talents. Urban branding is a strategy adopted to add a competitive advantage by providing a clear picture, cultural and political importance, and economic and social development. The main purpose of the discussion was to generate greater appeal for investment and to attract tourists and potential residents with an emphasis on community development and reconstruction of local identity in Junqan. Therefore, the achievement of the research could be addressed in terms of the dimensions of creative tourism. In the field of cultural development and measures, we attempted in this research to introduce, develop, and apply the people’s traditions, customs, and clothing, arts, and handicrafts and to introduce the way of life and interactions of the civil society in order to provide the requirements of tourism in Junqan. Moreover, with today’s development of technology and the information society, the need to employ talented native specialists having graduated in urban management is felt more than ever before. The development of public spaces to increase interactions and establish exhibitions is another infrastructure needed in the city of Junqan, which is in line with the development of creative tourism. Each of the above factors can be important and helpful both in the management and in the economy of the city, so they can be considered in line with the role of the brand in the development of creativity in tourism in Junqan.
Acknowledgment
This article has been extracted from a Master’s thesis in the field of Urban Planning entitled Explaining the Role of Urban Branding in Promotion of Creative Tourism: The Case of the City of Junqan, defended by the first author under the supervision of the second author at Yazd University.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Urban Branding
  • Creative Tourism
  • City Brand Management
  • Junqan
Anholt, S. (2007). The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Competitive Identity and Development»/Palgrave Macmillan Ltd, 6.
Ashworth, G., & Kavaratzis, M. (2009). Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand management, 16(8), 520-531.
Braun, E., & Zenker, S. (2010). Towards an integrated approach for place brand management.
Gaggiotti, H., Cheng, P. L. K., & Yunak, O. (2008). City brand management (CBM): The case of Kazakhstan. Place Branding and Public Diplomacy, 4(2), 115-123.
Baste negar, M; Hassani, A. (2018). Approach; Spiritual strategy or strategic spirituality in the development of creative tourism. Bagh-e Nazar, Year 15, No. 60. [in Persian]
Berandegi, B; Nemati, D. (2012). Creative tourism; A path to development. The First National Conference on Tourism and Nature Tourism of Iran, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Farda Environmental Thinkers Company, Hamedan, Iran. [in Persian]
Dalavi, M; Salamatian, N .(2014). Urban branding with emphasis on the components of the Islamic city. Sixth National Conference on Urban Planning and Management, 12 and 13 November, Mashhad, Iran. [in Persian]
Ghaffari, A; Zare, N. (2015). Fundamentals and concepts of branding and its relationship with the city. , International Conference on New Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, 26 November. Tehran.Iran. [in Persian]
Goli Garmestani, Z.  (2016). Urban Creator Tourism Development Strategies in Iran [Case study: Sari city]. Master Thesis in Tourism Management, Planning and Development, Hakim Jorjani Institute of Higher Education. Golestan,Iran. [in Persian]
Karami, S; Fakhraei, A. (2012). Brand position and special value in tourism development and tourist attraction. The first national conference on geography and tourism in the third millennium. Najafabad, Iran, Islamic Azad University. [in Persian]
Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2007). Partners in coffeeshops, canals and commerce: Marketing the city of Amsterdam. Cities, 24(1), 16-25.
Lezgi, E; Siami, Q. (2017). Expressing urban branding criteria with emphasis on its economic dimensions [Case study: Mashhad metropolis]. Geographical Research Quarterly of the Thirty-second Year, No. 3, the autumn 2017, No. 126. [in Persian]
Master Plan of Junqan City. (2009). Persin Consulting Engineers Design and Construction. [in Persian]
Metaxas, T. (2010). Place marketing, place branding and foreign direct investments: Defining their relationship in the frame of local economic development process. Place Branding and Public Diplomacy, 6(3), 228-243.
Mohammadpour Zarandi, H;  Aminian, N. (2015). Assessing the potential for Recreating of tourist sidewalks from the perspective of sustainable urban development [Case study: 15 Khordad St., Tehran]. Journal of Urban Economics and Management 3 (11). [in Persian]
Molaei, A; Sanaei, A; Bahramian, S. (2014). Analysis of brand building methods in tourism destinations. National Conference on Marketing Research, International Conference Center, Tehran, Iran, Shahid Beheshti University. [in Persian]
Monshi, M; Jan Babanejad, M. (2015). The role and importance of branding in tourism planning International Development Conference focusing on agriculture, environment and tourism. Tabriz, Iran. [in Persian]
Moradi, F; Zarabadi, Z; Majedi, H. (2017). Explain the urban branding model in order to promote competitiveness and urban economic growth using the F ANP model, Journal of Economics and Urban Management, No. 22, pp. 33-56. [in Persian]
Mousavi, N; Sepahvand, R; Shariatnejad, A. (2017).  Explaining the components of urban branding with emphasis on tourism industry [Case study: Khorramabad city] Journal of Tourism and Development, Year 6, No. 4, 160-179. [in Persian]
Movahed, A. (2011). Tourism marketing for cities Azarakhsh Publishing, Tehran. [in Persian]
Rahimi, A.  (2014). History and culture of Junqan City Cup. Moalef Publications, Tehran, Iran. [in Persian]
Rahimi, M; Mardali, M; Daha, E; Fallahzade, A. (2013). Creative city [theoretical foundations and indicators]. Tehran Studies and Planning Center, Daneshshahr, No. 196, August, 9-36. [in Persian]
Richards, G. (2009). Creative tourism and local development. Creative Tourism: A global conversation, 78-90.
Richards, G. (2011). Creativity and tourism: The state of the art. Annals of tourism research, 38(4), 1225-1253.
Richards, G., & Raymond, C. (2000). Creative tourism. ATLAS news, 23(8), 16-20.
Richards, G., & Wilson, J. (2007). Tourism development trajectories: From culture to creativity? In Tourism, creativity and development (pp. 23-56). Routledge.
Robati Anaraki, A. (2016). Creative strategic tourism planning. Master Thesis, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran. [in Persian]
Saeedi Rezvani, N. (2012). Entrepreneurship and Creativity in Tourism [Creative Tourism]. Conference on Tourism Infrastructure Developmen. [in Persian]
Shahi, T; Khorshid, S. (2015). Intangible heritage is a path to the development of creative tourism [Case study - Mazandaran province]. "International Conference on New Research in Industrial Management and Engineering, Tehran, Iran. [in Persian]
Statistical Yearbooks (2016), Statistics Center of Iran. [in Persian]
Summary of Junqan city master plan report. (2019). First stage studies [studies of region, sphere of influence and city] and second stage studies [analysis and inference]. Saman Vision Planning Consulting Engineers. [in Persian]
Tasci, A. D., Gartner, W. C., & Tamer Cavusgil, S. (2007). Conceptualization and operationalization of destination image. Journal of hospitality & tourism research, 31(2), 194-223.
UNESCO, (2006). Creative Cities Network  Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism: Discussion Report of the Planning Meeting for 2008 International Conference on Creative Tourism Santa Fe New Mexico, U. S. A October 25
Zare elmi. M;Mohamadi, H. (2016).  Urban branding from concept to performance [the role of urban branding in economic empowerment of place]. The Second International Conference on New Research Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Management. Tehran, Iran, Comprehensive University of Applied Sciences. [in Persian]
Zargham Borujeni, H; Bazrafshan, M;  Abui Yazdi, H. (2013). cognition the tourism industry [tenets, Procedures and Approaches]. Tehran: Mahkameh Publishing, Fourth Edition. [in Persian]