نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

چکیده

در چند دهه گذشته، موضوع برندسازی در برنامه‌ریزی گردشگری توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. در بازار‌های به شدت رقابتی جهانی، نیاز مقصدها برای ایجاد یک هویت منحصر به فرد و بی‌نظیر یعنی متمایز ساختن خودشان از رقبا بیش از پیش اهمیت حیاتی پیدا کرده است. برندسازی در راستای گردشگری به معنی چگونگی ادراک ذهنی استفاده کنندگان از یک مقصد گردشگری است. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش ایجاد یک تصویر روشن، واضح و خاص از سیمای شهر جونقان برای جذب حداکثری ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ازای ارﺗﻘﺎی ﺟﺬاﺑﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. در پژوهش کاربردی و توسعه محور حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کمک شیوه مطالعات کتابخانه‌ای که برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها استفاده شده است ابتدا چارچوب نظری در رابطه با موضوع برندسازی شهری و گردشگری خلاق و نقش برندسازی شهری در گردشگری تبیین شده است و در ادامه با کمک مدل مدیریت برند شهر (CBM) و شیوه کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته به ایجاد برند برای شهر جونقان پرداخته شده و نتایج حاکی از این است که قلعه سرداراسعد بختیاری به عنوان تصویر و برند شهر جونقان شناسایی شده و در راستای توسعه گردشگری خلاق به کمک برند شهر به ایجاد یک مسیر گردشگری منجر می‌شود که حوزه‌های تاریخی و طبیعی موجود در شهر را با هم می‌آمیزد تا با ایجاد محصولات نوآورانه و جذب کارآفرین‌ها مزیت‌های رقابتی نسبت به مقاصد دیگر پیدا کند و آوازه و چشم انداز شهر را در سراسر جهان بازگو نماید و پشتیبان وهدایتگر خلاقیت در شهر گردد و به پیشبرد گردشگری، صادرات و سرمایه‌گذاری در شهر منجرشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Creating an urban brand in order to develop creative tourism using City Brand Management (CBM) model – The case of Junqan city

نویسندگان [English]

  • zohreh asadi 1
  • Hamid Mohammadi 2

1 Graduate of Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Professor Assistant in Urban Planning - Department of Urban Planning - Faculty of Art & Architecture - Yazd University

چکیده [English]

In the last few decades, the issue of branding in tourism planning has attracted a lot of attention. In global competitive markets, the need for destinations to create a unique identity, that is, to differentiate themselves from competitors, has become more than ever vital. Branding in the direction of tourism means how users mentally perceive a tourist destination. As a result, the main purpose of this research is to create a clear, distinct and special image of the appearance of Junqan city in order to attract maximum attention for city features promotion .In the present applied and development-oriented research using descriptive research method and with the help of library studies method that has been used to collect information and data, first a theoretical framework on the subject of urban branding and creative tourism and the role of urban branding in tourism was expressed. Then, with the help of the city brand management model (CBM) and the library method and semi-structured interviews, a brand was created for the city of Junqan and the results indicate that Sardar Asad Bakhtiari Castle has been identified as the image and brand of the city of Junqan. And, in order to develop creative tourism with the help of the city brand, it leads to the creation of a tourism route that combines the historical and natural areas of the city to create competitive advantages over other destinations by creating innovative products and attracting entrepreneurs and to recount the reputation and vision of the city around the world and to support creativity in the city and to promote tourism, exports and investment in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • urban branding
  • Creative Tourism
  • city brand management
  • . Junqan