نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

2 مدیر گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

برندسازی شهری به عنوان روشی جهت افزایش جاذبه شهر مطرح است که با شکل‌دهی یا تغییر تصاویر ذهنی مخاطبان، موجب تمایز شهرها می‌شود. این مهم، علی‌رغم پیامدهای مثبت فراوان- که در مدل پژوهش حاضر ذکر شده- و پتانسیل بالای شهرهای ایران جهت برندسازی شهری، طبق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی در کشورمان و در قالب طرح‌های رسمی برندسازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف مقاله حاضر این است که با ارائه مدلی برندسازی شهری در راستای توسعه گردشگری را تسهیل کند. به سبب پتانسیل بالای شهر یزد جهت برندسازی شهری – از جمله اینکه براساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی مطالعه حاضر، دارای 17 برند متنوع است و تاکنون طرح رسمی برندسازی شهری نداشته است- این شهر به عنوان نمونه مورد مطالعه برگزیده شده است. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و تلاش دارد تا با استفاده از استراتژی داده‌بنیاد مدل مذکور را از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با حرفه‌مندان، دانشگاهیان و نخبگان استخراج کند. مصاحبه‌شوندگان با تکنیک ارجاعی زنجیره‌ای (گلوله برفی) انتخاب شدند و در نمونه دوازدهم، اشباع نظری تا حدودی شکل گرفت، اما روند پژوهش تا مصاحبه چهاردهم ادامه یافت. نتایج پژوهش بیان می‌کند که «لزوم رقابت شهرها در عرصه جهانی»، «مشکلات اقتصادی و لزوم توجه به گردشگری و برندسازی شهری» و «پتانسیل بالای شهر یزد جهت توسعه گردشگری و برندسازی شهری» از شرایط علی تحقیق بوده و لزوم بررسی موضوع را آشکار می‌سازد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد با مجموعه راهکارهایی از جمله: «تشکیل کارگروه ویژه برندسازی در شهر یزد»، « جلب مشارکت نهادهای مردمی در تدوین و اجرای طرح‌های برندسازی»، «آموزش به مدیران و کارمندان جهت اجرای هرچه بهتر طرح‌های برندسازی شهری» و «برگزاری جشن‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی جهت توسعه برند» در توسعه گردشگری از طریق برندسازی در شهر یزد می‌تواند موثر واقع شود و پیامدهای حاصل از آن‌ها نیز در پایان آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the urban branding model in order to develop tourism: Yazd city as the case study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Nadi 1
  • reza akbari 2
  • Mohsen Rafian 3

1 Graduated of urban planning in Yazd university

2 Head of urban planning department, faculty of art & architecture school of , Yazd university

3 faculty member of art & architecture school of Yazd university

چکیده [English]

Today, urban branding is considered as a way to increase the attractiveness of the city, which differentiates cities by shaping or changing the mental images of the audience. This important, despite the many positive consequences - mentioned in the present research model - and the high potential of Iranian cities for urban branding, according to library and field studies in our country and in the form of official branding plans has received less attention. Therefore, the purpose of this article is to create a model to facilitate urban branding for tourism development and due to the high potential of Yazd for urban branding - including that based on library and field studies, the present study has 17 diverse brands and so far it didn't have the official urban branding plan - this city has been selected as a study case. The method of the present study is qualitative and tries to extract the model from semi-structured interviews with professionals, academics and elites using Grounded Theory. The interviewees were selected using the chain reference technique (snowball) and in the twelfth sample, some theoretical saturation was formed, but the research process continued until the fourteenth interview. The results of the study indicate that "the need for global competition in cities", "economic problems and the need to pay attention to tourism and urban branding" and "high potential of Yazd city for tourism development and urban branding" are among the causal conditions of the research and makes the need to study the issue. This research also shows with a set of Strategies such as: "Forming a special working group on branding in Yazd", "Attracting the participation of public institutions in the development and implementation of branding projects", "Training managers and employees to better implement urban branding projects" and " "Holding national and international celebrations and events for brand development" can be effective in tourism development through branding in Yazd city and the consequences of them are given in the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban branding
  • city branding
  • Tourism
  • Yazd