نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، ایران.

10.34785/J011.2022.012

چکیده

پایداری مفهومی پیچیده است و در مناطق شهری کاربرد فراوانی دارد. در نگاه پایداری شهرهای میراث جهانی همچون یزد جایگاه ویژه‌ای دارند. مطالعات پایداری شهرهای میراثی همچون شهر یزد با توجه به وجود عناصر میراث تاریخی_فرهنگی در آنها نسبت  به سایر شهرها متفاوت­تر است. بر این اساس با توجه به این که شهر یزد حاوی میراثی گرانبهاست که از نسلی به نسل امروز به ارث رسیده است، براساس نگاه پایداری این ضرورت وجود دارد، نسل حاضر نیز در حفظ و انتقال آن به نسل آتی کوشا باشد و همچنین تغییرات روزافزون بافت میراث جهانی شهر یزد این ضرورت را ایجاد می­کند تا از آینده­های پیش روی این بافت ارزشمند آگاه شده و بر اساس این شناخت، بر تحولات آتی محدوده مورد مطالعه فائق آمد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر روند توسعه پایدار بافت میراث جهانی شهر یزد و همچنین ترسیم سناریوهای آینده این میراث جهانی زنده با تاکید بر توسعه پایدار، صورت پذیرفته است. در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد مربوط، 24 متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر روند توسعه پایدار بافت میراث جهانی شهر یزد شناسایی شدند. سپس با هدف شناسایی پیشران­های محدوده مورد مطالعه، میزان اثرگذاری و اثرپذیری این عوامل بر روی ابعاد توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) به کمک تکنیک تاپسیس فازی و نظرخواهی از متخصصین صاحب­نظر این حوزه، بر اساس طیف لیکرت (طیف 7تایی) و در دو پرسشنامه مجزا، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به یافته­های پژوهش جمعیت، مشارکت ساکنین، مهاجرت، رقابت­پذری، خدمات گردشگری، حفاظت از بافت میراث جهانی (کالبدی_عملکردی) و اشتغال بیشترین نقش را در وضعیت آتی بافت میراث جهانی شهر یزد ایفا می­کنند. در تحلیل وضعیت سناریوهای بافت میراث جهانی شهر یزد ، شرایط حاضر میراث تاریخی شهر یزد با سناریوی ایده آل فاصله دارد و بیشتر به سوی سناریوی بحرانی تمایل دارد و برای حفظ پایداری راه پر فراز و نشیبی پیش روی خود می­بیند. اگر صحنه برنامه­ریزی را در قالب طیفی از شرایط بحرانی تا مطلوبیت کامل فرض کنیم و شـرایط بحرانـی را دوری کامل از اهداف آرمانی و مطلوبیت را نزدیکی کامل با اهداف آرمانی بدانیم، باید گفت بافت تاریخی در حال حاضر مسیر درستی را طی نمی­کند و از شرایط خوبی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Future study of the historical context of Yazd city based on the drivers of world heritage sustainability

نویسندگان [English]

  • mehrab mehrabi 1
  • Majid Ansari 2
  • MOHSEN RAFIEAN 3

1 Department of Urbanism, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Department of Urbanism, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Department of Urbanism, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Highlights
The foresight is very important in the preservation of the valuable heritage of a city and its transfer to the next generation.
The connection of the TOPSIS method and the fuzzy model is a realistic composition, which analyzes complex issues and relationships correctly and simply at the same time.
Scenarios and scenario planning make up an essential part of the future research process.
The world heritage of the city of Yazd, Iran is a unique testimony of a cultural tradition or a living or lost civilization of human-environment interaction.
Up-to-date tourism services, development of identity-oriented employment, and balance in the migration process are very important in the sustainable development of the world heritage area.
 
Introduction
Various issues have threatened the stability of cities. The application of the concept of sustainable development in the modern urban environment can be very effective in the solution of these problems. In the meantime, the study of the sustainability of cities with cultural and historical heritage such as Yazd is different from that of other cities. The presence of precious historical and cultural heritage has made this city unique, and it has also made its studies and management more sensitive. Therefore, given that the Yazd contains a valuable heritage that has been inherited from generation to generation and based on the perspective of sustainable development, it is necessary for the present generation to make efforts to preserve and transfer it to the next generation. Thus, the ever-increasing changes in the historical areas of the city make it necessary to be aware of the future of this valuable area and overcome its future transformations based on this knowledge. Therefore, the purpose of this research is to identify the driving forces affecting the process of sustainable development and to provide the future scenarios of the world-heritage area of Yazd with an emphasis on sustainable development.
Theoretical Framework
Urban planning and future studies are both primarily future-oriented. They both deal with ambiguous, multifaceted, controversial issues with uncertain outcomes. Their common goal is to provide a better future. The responsibility of future researchers is to help people express beautiful dreams, and the responsibility of planners is to help make these dreams come true. The previous studies and observations of the process of formation and construction of the world heritage of Yazd and the stability of this valuable treasure from the past up to now indicate the conscious connection made by the people of that age between efficient and futuristic urban planning. By learning from our predecessors, developing plans and future research techniques, and understanding the importance of connecting these two fields, we must preserve this lasting heritage by understanding future changes and planning intelligently.
Methodology
The current research is practical in terms of purpose and a document survey in terms of data collection. An initial study of the relevant documents helped to identify the drivers of the process of sustainable development of the world-heritage site of Yazd. Then, the key drivers were identified and ranked based on experts’ opinions using the fuzzy method of TOPSIS. Finally, optimistic, intermediate, and critical scenarios were provided for the studied area based on the different states of the engines in the Scenario Wizard software.
Results and Discussion
The findings of the research demonstrate that of the 24 variables affecting the process of sustainable development of the historical area of Yazd, 7 drivers play leading roles in the future state of the area population, participation of residents, migration, competitiveness, tourism services, protection of the area (physical-functional), and employment. Moreover, the findings indicate the prominent role of social indicators compared to others in the process of sustainable development of this area, which shows the importance of these indicators in regard to preservation and sustainable development. In the interpretation of the thematic layering of the seven identified drivers, the three drivers of population, migration, and employment are defined as the components of the concept of sustainable development of the historical area. This means that changes made in these drivers considerably affect the area. Eight powerful scenarios were developed based on the results of the analysis matrix of the mutual effects of the assumptions made in the three optimistic, intermediate, and critical situations for each of the identified drivers. One ideal scenario, two optimistic scenarios, three pessimistic scenarios, and two critical scenarios were evaluated.
Conclusion
In the analysis of the scenarios, it can be pointed out that the existing historical conditions of Yazd are far from the ideal scenario, and the city is heading towards a critical scenario, facing ups and downs in order to maintain the stability of operation. Let us assume the planning scene as a spectrum from critical conditions to full optimality and consider the former as the longest distance from the ideals and the latter as the shortest. It should be stated that the historical context is currently not in the right direction, and there are not proper conditions. Therefore, in order to become closer to the ideal scenario based on the identified drivers, it is suggested that service conditions should be considered based on the needs of today’s residents and fair distribution in line with the increase in the population along with the preservation of the original and native population. Moreover, priority should be given to the enhancement and revitalization of the area with an emphasis on tradition, culture, and the use of local materials. In the meantime, particular attention should be paid to the prosperity and diversity of compatible jobs due to the important role of economic issues in development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studies
  • World-heritage site of Yazd
  • Tourism
  • Sustainability
Abdel-Azim, G. G., & Osman, K. A. A. (2018). The importance of cultural dimensions in the design process of the vernacular societies. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 2755-2765.
Afshari, A. R. (2019). Using the Delphi Method for Futures Studies. In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations ManagementPilsen, Czech Republic, July (pp. 23-26).
Ameen, R. F. M., & Mourshed, M. (2019). Urban sustainability assessment framework development: The ranking and weighting of sustainability indicators using analytic hierarchy process. Sustainable Cities and Society, 44, 356-366.
Ariyani, N., & Fauzi, A. (2019). Analysis of Strategic Variables for Ecotourism Development; an Application of Micmac. South Asian Journal of Social Studies and Economics, 1-12.
Asmelash, A, G. and S, Kumar, (2019). The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia, Heliyon, 5 (3), pp: 1-31.
Baird, M. F. (2017). Critical theory and the anthropology of heritage landscapes. University Press of Florida.
Bandarin, F. (2015). Introduction: Urban conservation and the end of planning. In Reconnecting the CityThe Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, Bandarin, F., Van Oers, R., Eds.; Chichester (UK): Wiley-Blackwell, 1-16.
Bartolini, N., & DeSilvey, C. (2019). Rewilding as heritage-making: New natural heritage and renewed memories in Portugal. In The Routledge Handbook of Memory and Place (pp. 305-314). Routledge.
Bell, W. (1996). An overview of futures studies. The knowledge base of futures studies: Foundations, 28-56.
Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2020). Smart eco-city strategies and solutions for sustainability: The cases of Royal Seaport, Stockholm, and Western Harbor, Malmö, Sweden. Urban Science, 4(1), 11.
Bichard, E. (2015). Developing an approach to sustainable return on investment. RICS Research Trust.
Borujeni, M. R., Shafiee-Masuleh, S. S., & Masouleh, S. R. S. (2019). A Study of the Effects of Lifestyle Changes on Urban Trip Generation with an Approach to Futures Studies: A Case Study of Tehran Region. Journal of Regional and City Planning, 30(3), 173-190.
Breithoff, E., & Harrison, R. (2020). From ark to bank: extinction, proxies and biocapitals in ex-situ biodiversity conservation practices. International Journal of Heritage Studies, 26(1), 37-55.
Chandan, S., & Kumar, A. (2019). Review of urban conservation practices in historic cities. Int. J. Emerg. Technol, 10, 74-84.
Cruz, N. F., Rode, P., & McQuarrie, M. (2019). New urban governance: A review of current themes and future priorities. Journal of Urban Affairs, 41(1), 1-19.
Dadkhah, S., Bayat, R., Fazli, S., Tork, E. K., & Ebrahimi, A. (2018). Corporate foresight: developing a process model. European Journal of Futures Research, 6(1), 1-10.
Della Spina, L. (2018). Historical cultural heritage: decision making process and reuse scenarios for the enhancement of historic buildings. In International Symposium on New Metropolitan Perspectives (pp. 442-453). Springer, Cham.
Elshater, A. (2019). The predicament of post-displacement amidst historical sites: A design-based correlation between people and place. Heritage & Society, 12(2-3), 85-115.
Elshater, A. M. (2015). Urban design redux: Redefining a professional practice of specialization. Ain Shams Engineering Journal, 6(1), 25-39.
‏Fredholm, S. (2015). Negotiating a dominant heritage discourse. Sustainable urban planning in Cape Coast, Ghana. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. 5(3), 274-289.
Gianfrate, V., Djalali, A., Turillazzi, B., Boulanger, S. O., & Massari, M. (2020). Action-research towards a circular urban system for multi-level regeneration in historical cities: The case of Bologna. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, 15(1), 5-11.
González-Bravo, R., Marques, M. C., Bezerra, M. O., Coutinho, B., del Castillo, J. L., Vollmer, D., & Mahlknecht, J. (2020). Urban sustainability: Analyzing the water-energy nexus in the Guandu river basin, Rio de Janeiro, Brazil. Energy Reports, 6, 254-260.
Guzman, P. (2020). Assessing the sustainable development of the historic urban landscape through local indicators. Lessons from a Mexican World Heritage City. Journal of Cultural Heritage, 46, 320-327.
Guzman, P., Fatorić, S., & Ishizawa, M. (2020). Monitoring climate change in world heritage properties: Evaluating landscape-based approach in the state of conservation system. Climate, 8(3), 39.
Hatami, A. (2019), Future research on the realization of a sustainable smart approach in metropolises (case study: Tehran), with the guidance of: Sasanpour, Farzaneh, Ziparo, Alberto, Soleimani-Mehrjani, Mohammad, PhD thesis, Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Faculty of Geographical Sciences. [in persian]
He, F., Wu, W., Zhuang, T., & Yi, Y. (2019). Exploring the diverse expectations of stakeholders in industrial land redevelopment projects in China: The case of Shanghai. Sustainability, 11(17), 4744.
Hmood, K. F. (2019). Introductory Chapter: Heritage Conservation-Rehabilitation of Architectural and Urban Heritage. In Urban and Architectural Heritage Conservation within Sustainability. IntechOpen.
Janssen, J., Luiten, E., Renes, H., & Stegmeijer, E. (2017). Heritage as sector, factor and vector: conceptualizing the shifting relationship between heritage management and spatial planning. European Planning Studies, 25(9), 1654-1672.
Keitsch, M. M. (2020). Heritage, Conservation, and Development. Sustainable Cities and Communities, 246-255.
Kono, N. (2014). Brundtland Commission (World Commission on Environment and Development). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.
Kore, N. B., Ravi, K., & Patil, S. B. (2017). A simplified description of fuzzy TOPSIS method for multi criteria decision making. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(5), 2047-2050.
Kreibich, R., Oertel, B., & Wölk, M. (2011). Futures studies and future-oriented technology analysis principles, methodology and research questions. In 1st Berlin symposium on internet and society.
Lagunes, M. L., Castillo, O., Valdez, F., & Soria, J. (2019). Multi-metaheuristic competitive model for optimization of fuzzy controllers. Algorithms, 12(5), 90.
Lai, L. W., & Lorne, F. T. (2019). Sustainable urban renewal and built heritage conservation in a global real estate revolution. Sustainability, 11(3), 850.
Levrini, O., Tasquier, G., Barelli, E., Laherto, A., Palmgren, E., Branchetti, L., & Wilson, C. (2021). Recognition and operationalization of Future‐Scaffolding Skills: Results from an empirical study of a teaching–learning module on climate change and futures thinking. Science Education, 105(2), 281-308.
Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Scenario planning. London: Palgrave. ‏
Lotfi Zadeh, L. A. (1996). Fuzzy sets. In Fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy systems: selected papers by Lotfi Zadeh, 394-432.
Malaska, P. (2000), "Knowledge and information in futurology", Foresight, 2(2), 237-244
Mària, M., & Salvadó, N. (2017). Conservation of the urban heritage and sustainability: Barcelona as a paradigm. Energy Procedia, 115, 29-40.
Moaiedfar, S. & Saberi, M. (2020). Forecasting in the historical Texture with a sustainable development approach (Case study: Shesh Badgir district in Yazd). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 8(1), 137-159. [in persian]
Naidoo, R., & Ricketts, T. H. (2006). Mapping the economic costs and benefits of conservation. PLoS biology, 4(11), e360.
Nocca, F. (2017). The role of cultural heritage in sustainable development: Multidimensional indicators as decision-making tool. Sustainability, 9(10), 1882.
Norouzi, N., & Fani, M. (2021). The seventh line: a scenario planning strategic framework for Iranian 7th energy progress plan by 2020-2025. Journal of Energy Management and Technology, 5(3), 43-53.
Opoku, A. (2015). The role of culture in a sustainable built environment. In Sustainable Operations Management (pp. 37-52). Springer, Cham.
Osman, K. A. A. (2018). Heritage conservation management in Egypt: a review of the current and proposed situation to amend it. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 2907-2916.
Pinto, J., Morales, M. E., Fedoruk, M., Kovaleva, M., & Diemer, A. (2019). Servitization in support of sustainable cities: What are steel’s contributions and challenges?. Sustainability, 11(3), 855.
Rajabi E, Hosseinzadeh Dalir K, & Ezzatpanah B. (2021). Identifying the Regeneration Affecting Key Drivers of Tabriz City Historical Textures Using Future Studies Approach, 6 (2) :211-237. [in persian]
Ratcliffe, J., & Krawczyk, E. (2011). Imagineering city futures: The use of prospective through scenarios in urban planning. Futures, 43(7), 642-653.
Sabet Teimouri, M, baghban khiabani, S. & alizadeh Zoeram, A. (2021). Explaining Scenario of physical and functional effects of Shandiz tourism city development, Khorasan Razavi province. Motaleate Shahri, 10(39), 55-68. [in persian]
Sandford, R., & Cassar, M. (2020). Heritages of futures thinking: Strategic foresight and critical futures. In Cultural Heritage and the Future (pp. 245-263). Routledge.
Säynäjoki, E. S., Heinonen, J., & Junnila, S. (2014). The power of urban planning on environmental sustainability: A focus group study in Finland. Sustainability, 6(10), 6622-6643.
Scheffler, N., Ripp, M., Bühler, B., & Partner, H. L. (2009). Cultural heritage integrated management plans. Thematic Report, 2.
Schwarz, P. (1991). The art of the long view: planning for the future in an uncertain world. Currency Doubleday, New York.
Selicati, V., Cardinale, N., & Dassisti, M. (2020). Evaluation of the sustainability of energy retrofit interventions on the historical heritage: A case study in the city of Matera, Italy. International Journal of Heat and Technology, 38(1), 17-27.
Seyed Baranji, K, Tabibian, M, & Bahraini, H. (1400). Assessing the realization of the principles and criteria of sustainable regeneration in the direction of planning and sustainable development of the historical context (case study: historical-central context of Rasht city). Scientific and research quarterly of new attitudes in human geography, 13(2), 25-42. [in persian]
Shani, M. (1974). Futures studies versus planning. Omega, 2(5), 635-649.
Spaniol, M. J., & Rowland, N. J. (2019). Defining scenario. Futures & Foresight Science, 1(1), e3. ‏
Stojanović, M., Mitković, P., & Mitković, M. (2014). The scenario method in urban planning. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 12(1), 81-95. ‏
Sukmana, N. A., & Yuliastuti, N. (2020). Government Effort through Urban Renewal for Maintaining Cultural Heritage Areas in Old City Semarang. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 409, No. 1, p. 012027). IOP Publishing.
Taghinejad, K, Yazdani, S, Sheikhul-Islami, A, & Malek Hosseini, A. (2019). Futuristic approach to the creative reconstruction of the historical context of Gorgan city. Geography Quarterly (Regional Planning), 10(1-3), 201-217. [in persian]
Troitino, M. Á. (2012). Tourism, heritage and urban recovery in cities and historical complexes. Cultural Heritage of Spain: Heritage at risk: earthquakes and cultural assets, (6), 147-162.
(2018). Culture for the Agenda Culture for the 2030 Culture for the 2030.
Van Oers, R. (2010). Managing cities and the historic urban landscape initiative–an introduction. Managing historic cities, 7-17.
Vecco, M. (2010). A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible. Journal of cultural heritage, 11(3), 321-324.
Virta, L., & Raisanen, R. (2021). Three futures scenarios of policy instruments for sustainable textile production and consumption as portrayed in the Finnish news media. Sustainability, 13(2), 594.
World Heritage Committee. (2017), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage: World Heritage Committee, Twenty-first Session, Krakow, Poland,12 july, 2017: Report. Unesco.
Yang, Z., Yang, H., & Wang, H. (2020). Evaluating urban sustainability under different development pathways: A case study of the Beijing-Tianjin-Hebei region. Sustainable Cities and Society, 61, 102226.
Yazdani-Chamzini, A., & Yakhchali, S. H. (2012). Tunnel Boring Machine (TBM) selection using fuzzy multicriteria decision making methods. Tunnelling and Underground Space Technology, 30, 194-204.
Yıldız, S., Kıvrak, S., Gültekin, A. B., & Arslan, G. (2020). Built environment design-social sustainability relation in urban renewal. Sustainable Cities and Society, 60, 102173.
Zarandi, M. H. F., Asl, A. A. S., Sotudian, S., & Castillo, O. (2020). A state of the art review of intelligent scheduling. Artificial Intelligence Review, 53(1), 501-593.