جامعه شناسی شهری
بررسی ابعاد موثر بر سنجش میزان دلبستگی ساکنان به محله های مسکونی (مورد مطالعه: محله هفت چنار- منطقه 10 تهران)

امیر ابراهیمی حسنکلو؛ ناصر بنیادی؛ آتوسا مدیری

دوره 12، شماره 46 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.34785/J011.2023.003

چکیده
  بحران دلبستگی به مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکلات شهرسازی معاصر است. بحرانی که در ایجاد محلات شهری، فاقد تاریخ و فاقد ارتباط تبلور یافته است. شهرسازی سده بیستم بیش از آن که معطوف به کیفیت ارتباطات باشد، متوجه کمیت ارتباطات بوده و از این رو پیوستگی احساسی با مکان یا به عبارتی دلبستگی مکان به عنوان مهم ...  بیشتر