برنامه ریزی شهری
ضرباهنگ کاوی قرارگاه های رفتاری در بوستان های شهری ( مطالعه موردی: بوستان بهارستان و ابن سینای زنجان)

اسماعیل دویران

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1402، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.34785/J011.2022.024

چکیده
  در پژوهش های شهری بررسی اثر ریتمیک مصرف فضاهای عمومی شهری با نام ضرباهنگ کاوی مطرح است. قرارگاه رفتاری نوعی از تولید و مصرف فضا توسط گروه های اجتماعی مختلف است که در فضاهای عمومی مانند بوستان های شهری بیشتر نمود می یابد. این پژوهش با روش تحقیق کیفی، توصیفی_تحلیلی و با ماهیت اکتشافی به بررسی ضرباهنگ قرارگاه های رفتاری در بوستان های شهری ...  بیشتر