اسکان غیر رسمی
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در بهبود تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی شهر ارومیه در برابر پاندمی کووید- 19

مجتبی آراسته؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ مریم بقایی

دوره 12، شماره 45 ، بهمن 1401، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.34785/J011.2023.011

چکیده
  آسیب­ های ناشی از بحران جهانی بیماری کرونا، شهرها و مدیریت شهری را با وضعیت دشواری رو­به­ رو کرده است. درجه و شدت این آسیب ها در اسکان­ های غیررسمی به دلیل خصوصیات و ویژگی­ های کمی و کیفی پایین این مناطق بیشتر است. هدف اصلی تحقیق حاضر  بررسی نقش سازمان­ های مردم نهاد در ارتقای تاب ­آوری سکونتگاه­ های غیررسمی شهر ارومیه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه

اصغر عابدینی؛ امین خلیلی

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1396، ، صفحه 63-76

https://doi.org/10.34785/J011.2018.024

چکیده
  رشد روز­افزون جمعیت و افزایش شهرنشینی، باعث ایجاد پدیده­ای به نام پراکنده‌رویی شهری در عمده شهرهای جهان گردیده است. این امر پیامدهای اقتصادی و زیست­محیطی فراوانی را به شهرها تحمیل نموده؛ بنابراین بررسی، سنجش و شناخت این پدیده ضروری می‌نماید. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش شدت پراکنده­رویی شهری در شهر ارومیه به عنوان مطالعه ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی برعوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقصد در گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

پخشان خضرنژاد؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 6، شماره 21 ، بهمن 1395، ، صفحه 5-16

چکیده
  اهمیت تصویر گردشگری برای همگان چه محققین و چه متولیان در صنعت گردشگری روشن است، این اهمیت عمدتاً بدلیل تأثیر بر روی درک ذهنی گردشگران و رفتار منتج از آن (انتخاب مقصد) مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران از شهر ارومیه و الگوی رفتاری منتج از آن پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر